Ngày Số lượng đặt hẹn Bs Nội Tổng Quát Bs Ngoại Tổng Quát Bs Tai Mũi Họng Bs Răng Hàm Mặt Bs Sản Phụ Khoa Bs Siêu Âm Bs Mắt BS Nhi Khoa

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

14/12 Thứ Sáu

100 68 Thuận, Yến, Duyên, Thảo, Cẩm Thuận, Yến, Duyên, H.Minh Cường, Thắng Cường, Thắng Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Xuân (2 vô trể 9h), Duy(4) Thanh, Duy, Nhuận Linh, Châu, Nhuần Linh, Châu Quang, Quỳnh, Hồng Anh, Tuyết Trinh, Diệu Quang, Quỳnh, Hồng Anh, Dung Ánh Ánh

15/12 Thứ Bảy

100 100 Thuận, Yến, Chi, Châu, Ngọc, Cẩm Thuận, Chi, Châu, Ngọc, Cẩm Thắng, Hải Thắng, Hải Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Duy(4) Suong(2) Thanh, Duy, Suong, Quang Tiên, Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, Thủy, Quỳnh, Duyên Hòa, Yến, Mai, Quỳnh My

17/12 Thứ Hai

71 65 Thuận, Chi, Thảo, Cẩm Thuận, Chi, Ngọc, V.Anh Khánh, Thắng Thắng Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Chương (4), Duy (2) Thanh, Chương, Duy Linh, Nhuần Linh , Nhuần Quang, Trân, Khai (L4), Thúy (L4) Quang, Trân, Khai, Thúy Ánh Ánh

18/12 Thứ Ba

109 95 Thuận, Yến, Thúy, Thảo, Cẩm, Mai (7h00 TV Huhtamaki) Thuận, Yến, Thúy, Thảo, Cẩm, Mai(7h00 TV Huhtamaki) Hạnh, Thắng Hạnh, Thắng Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Dương (2), Sương(4) Thanh, Dương, Sương, Tạ Dương Linh, Châu Linh, Châu Quang, Thảo B, Hồng Anh, Quỳnh, Thắm Quang, Thảo B, Hồng Anh, Quỳnh Ánh Ánh

19/12 Thứ Tư

96 72 Thuận, Chi, Thúy, Thảo, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Thắng, Khánh Thắng, Phương Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Chương (2), Duy (4) Thanh, Chương, Duy, Phước Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, Diệu, Quỳnh, .... Hòa, Yến, Diệu, Quỳnh Ánh Ánh

20/12 Thứ Năm

79 79 Thuận, Chi, Thúy, Mai, Thảo Thuận, Chi, Thúy, Thảo Thắng, Hạnh Thắng, Hạnh Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Duong (2), Sương (4) Thanh, Dương, Xuân, Sương Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Lâm, Tuyết Vân, ... Hòa, Lâm, Dung, ... Nga Nga

21/12 Thứ Sáu

69 77 Thuận, Duyên, Thảo, Mai, Yến Thuận, Duyên, H.Minh, Yến Cường, Thắng Cường, Thắng Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Xuân (4), Duy (2) Thanh, Xuân, Duy, Sương? Linh, Châu Linh, Châu Quang, Hồng Anh, Yến, ... Quang, Hồng Anh, Yến, ... Linh Linh

22/12 Thứ Bảy

100 75 Thuận, Chi, Châu, Cẩm, Ngọc, Mai * Thuận, Chi, Châu, Ngọc Thắng, Hải Thắng, Hải Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Sương (2), Duy (4) Thanh, Sương, K.Vân, Duy Tiên, Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, Duyên, Hoa, Thảo B Hòa, Yến, Duyên, Hoa My

24/12 Thứ Hai

30 28 Thuận, Cẩm, Thảo Thuận, Chi Khánh, Thắng Thắng Vinh Vinh Linh Linh Hòa, Khai Hòa, Khai Linh Linh

25/12 Thứ Ba

36 33 Thuận, Thúy, Chi Thuận, Thúy, Chi Hạnh Hạnh Vân Vân Linh Linh Hòa, Thảo B, Trân Hòa, Thảo B, Trân T.Hiền T.Hiền

26/12 Thứ Tư

50 43 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Thúy, Cẩm Thắng Thắng Vinh, Vân Vinh Linh Linh Yến, Yến, Nga Nga

27/12 Thứ Năm

43 38 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Thúy, Cẩm Thắng Thắng Vân, Vinh Vân Linh Linh Mai, Trân, Lâm Mai, Lâm T.Hiền T.Hiền

28/12 Thứ Sáu

33 23 Thuận, Duyên, Yến Thuận, Duyên, H.Minh Cường Cường Vinh, Vân Vinh Linh Linh Yến, Diệu Yến, Diệu T.Hiền T.Hiền

29/12 Thứ Bảy

98 100 Thuận, Chi, Châu, Cẩm Thuận, Chi, Châu, Cẩm Thắng, Hải Thắng, Hải Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Duy, Sương Thanh, Duy, Sương, K.Vân Tiên, Linh, Châu Linh, Châu Hòa, .. Hòa, ... My

31/12 Thứ Hai

Thuận, Yến Thuận, Cẩm Khánh, Thắng Thắng Linh Linh Hòa, Trân Hòa, Trân Linh Linh

02/01 Thứ Tư

2 0 Thuận, Yến Thuận

03/01 Thứ Năm

2 1 Thuận, Yến Thuận

04/01 Thứ Sáu

2 1 Thuận, Yến Thuận

05/01 Thứ Bảy

15 0 Thuận, Yến Thuận

07/01 Thứ Hai

Thuận, Yến Thuận

08/01 Thứ Ba

Thuận, Yến Thuận

09/01 Thứ Tư

Thuận, Yến Thuận

10/01 Thứ Năm

Thuận, Chi Thuận, Chi

11/01 Thứ Sáu

Thuận, Yến Thuận, Yến

12/01 Thứ Bảy

Thuận, Chi, Yến Thuận, Chi, Yến