Ngày Số lượng đặt hẹn Bs Nội Tổng Quát Bs Ngoại Tổng Quát Bs Tai Mũi Họng Bs Răng Hàm Mặt Bs Sản Phụ Khoa Bs Siêu Âm Bs Mắt BS Nhi Khoa

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

26/04 Thứ Sáu

65 29 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Cường Cường Vân, Vinh Vân Thanh, Xuân Thanh, Xuân Linh Linh Quang, Tuyết Trinh, Kim Bình Thiên Quang 4h30, Tuyết Trinh Khoa Khoa

27/04 Thứ Bảy

37 32 Thuận, Chi, Châu, Yến Thuận, Chi, Châu Phương Phương Vân Vân Thanh, Sương Thanh, Sương Châu Châu Hòa, Yến Hòa, Yến Thảo

29/04 Thứ Hai

18 11 Thuận, Chi Thuận, Chi Khánh Sơn Vân Vân An An Nhuần Nhuần Thảo Thảo

30/04 Thứ Ba

02/05 Thứ Năm

28 22 Thuận, Chi, Mai Thuận, Chi Yến Yến Vinh Vinh An, Chương Thanh Châu Châu Mai, Lâm Mai, Lâm Hạnh Hạnh

03/05 Thứ Sáu

34 22 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Cường Cường Vân Vân An, Xuân Thanh, Xuân Linh Linh Hòa, ... Hòa, ... Khoa Khoa

04/05 Thứ Bảy

36 18 Thuận, Chi, Yến, Châu Thuận, Chi, Châu Cường Cường Vinh Vinh An, Sương Thanh, K.Vân Châu Châu Hòa, Yến Hòa, Yến Thảo

06/05 Thứ Hai

46 33 Thuận, Yến Thuận, Chi, H.Minh Khánh, Yến Yến Vân, Vinh Vân An, Dương Thanh, Dương Linh Linh Thảo, Thảo

07/05 Thứ Ba

44 34 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Chi Hạnh Hạnh Vinh, Vân Vinh An, Chương Thanh, Chương Linh Linh Thảo, Lam (7h30-12h) Thảo, Lam(4h30) Nguyễn Tấn Kiết Nguyễn Tấn Kiệt

08/05 Thứ Tư

49 39 Thuận, Yến, Thúy Thuận, Yến Yến Yến Vân, Vinh Vân An, Dương Thanh, Dương Linh Linh Yến, Hòa Yến, Hòa

09/05 Thứ Năm

49 39 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Chi Yến Yến Vinh, Vân Vinh An, Chương Thanh, Chương Châu Châu Mai, Lâm Mai, Lâm Nga Nga

10/05 Thứ Sáu

54 44 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Cường Cường Vân, Vinh Vân An, Xuân Thanh, Xuân Linh Linh Hòa, Hòa, Khoa Khoa

11/05 Thứ Bảy

105 26 Thuận, Chi, Yến, Châu Thuận, Chi, Châu Yến Yến Vinh, Vân Vinh An, Thanh, Sương, K.Vân Thanh, K.Vân Linh, Châu Châu Hòa, Yến, Mai, Hòa, Yến Thảo

13/05 Thứ Hai

54 42 Thuận, Yến, Chi Thuận, Chi, H.Minh Khánh, Yến Yến Vân, Vinh Vân An, Dương Thanh, Dương Linh Linh Thảo, Thảo,

14/05 Thứ Ba

54 42 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Chi Hạnh Hạnh Vinh, Vân Vinh An, Chương Thanh, Chương Linh Linh Thảo, Lam 97h30-12h) Thảo, Lam (4h30)

15/05 Thứ Tư

54 42 Thuận, Yến, Thúy Thuận, Yến Yến Yến Vân, Vinh Vân An, Dương Thanh, Dương Linh Linh Yến, Hòa Yến, Hòa

16/05 Thứ Năm

88 46 Thuận, Chi, Thúy Thuận, Chi Yến Yến Vinh, Vân Vinh An, Chương Thanh, Chương Châu Châu Mai, Lâm Mai, Lâm

17/05 Thứ Sáu

48 36 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Cường Cường Vân, Vinh Vân An, Xuân Thanh, Xuân Linh Linh Hòa, Hòa

18/05 Thứ Bảy

100 15 Thuận, Chi, Yến, Châu Thuận, Chi, Châu Yến Yến Vinh, Vân Vinh An, Thanh, Sương, K Vân Thanh, K.Vân Linh, Châu Châu Hòa, Yến, Hòa, Yến