Ngày Số lượng đặt hẹn Bs Nội Tổng Quát Bs Ngoại Tổng Quát Bs Tai Mũi Họng Bs Răng Hàm Mặt Bs Sản Phụ Khoa Bs Siêu Âm Bs Mắt BS Nhi Khoa

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

20/02 Thứ Tư

3 0 Thuận, Yến Thuận, Yến Khánh Sơn Vân Vân An Thanh Linh Linh Yến Yến Ánh Ánh

21/02 Thứ Năm

16 15 Thuận, Chi Thuận, Chi Hạnh Hạnh Vinh Vinh An Thanh Châu Châu Mai Mai Nga Nga

22/02 Thứ Sáu

19 15 Thuận, Yến Thuận, Yến Cường Cường Vân Vân An Thanh Linh Linh Diệu Diệu Thanh Hiền Thanh Hiền

23/02 Thứ Bảy

53 15 Thuận, Chi, Châu Thuận, Chi Cường Cường Vinh, Vân Vinh An, Sương Thanh Châu Châu Hòa (nv), Yến, Mai Yến My

25/02 Thứ Hai

Thuận, Chi Thuận, Chi, H.Minh Khánh Vân Vân An Thanh Linh Linh Thảo B Thảo B Ánh Ánh

26/02 Thứ Ba

2 2 Thuận, Chi Thuận, Chi Hạnh Hạnh Vinh Vinh An Thanh Linh Linh Thảo B Thảo B Ánh Ánh

27/02 Thứ Tư

3 2 Thuận, Yến Thuận, Yến Vân Vân An Thanh Linh Linh Yến Yến Ánh Ánh

28/02 Thứ Năm

3 1 Thuận, Chi Thuận, Chi Vinh Vinh An Thanh Châu Châu Mai Mai Nga Nga

01/03 Thứ Sáu

2 1 Cường Cường

02/03 Thứ Bảy

1 0 Mai Mai

04/03 Thứ Hai

13 4 Khánh

05/03 Thứ Ba

66 5 Hạnh Hạnh

07/03 Thứ Năm

13 5 Mai Mai

08/03 Thứ Sáu

13 5 Cường Cường

09/03 Thứ Bảy

11 5 Mai Mai