Ngày Số lượng đặt hẹn Bs Nội Tổng Quát Bs Ngoại Tổng Quát Bs Tai Mũi Họng Bs Răng Hàm Mặt Bs Sản Phụ Khoa Bs Siêu Âm Bs Mắt BS Nhi Khoa

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

25/06 Thứ Ba

120 103 Thuận, Chi, Thúy, Mai, Cẩm Thuận, Chi, Thúy, Mai Hạnh, Yến Hạnh, Phương Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Trình, Xuân Quang Thanh, Trình, Xuân Quang, M.Quang Linh, Châu, Tiên Linh, Châu Thảo B, Lam(7h30-12h), Hồng Hiếu, Tuyết Vân, Đào Hường Thảo B, Lam(13h-16h30), Hồng Hiếu, Tuyết Vân Kiệt Khoa

26/06 Thứ Tư

120 87 Thuận, Yến, Thúy, Mai, Cẩm Thuận, Yến, Thúy, Ngọc Yến, Sơn Yến, Sơn Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Dương(L2), Trình(L4) Thanh, Dương, Trình, X.Quang(L4) Linh, Châu, Bs.CK2 Vũ Thị Thanh Dung Linh, Châu Hòa, Hồng Hiếu, Liên (tim.mm), Xanh(tim,mm), Tuyết Vân Hòa, Hồng Hiếu, Liên, Xanh

27/06 Thứ Năm

120 91 Thuận, Chi, Thúy, Mai, Cẩm Thuận, Chi, Thúy, Mai Yến, Phương Phương, Yến Vinh, Vân Vinh, Vân An(L2), Thanh, Trình(L4), Xuân Quang(L4) Thanh, Trình, Xuân Quang, M.Quang(L2) Linh, Châu, Dung Linh, Châu Mai, Hồng Hiếu, Nhã Phương, Liên, Xanh Mai, Hồng Hiếu, Nhã Phương, Liên Nga Nga

28/06 Thứ Sáu

120 106 Thuận, Yến, Thảo, Mai, Ngọc Thuận, Yến, Thảo, Mai Cường, Yến Cường, Yến Vân, Vinh Vân, Vinh An(L4), Thanh, Trình(L4), Xuân Quang(L2) Thanh, Trình, Xuân Quang, Lan Vy(L4) Linh, Tiên, Dung Linh, Tiên Hòa, Thủy, Liên, Xanh, Tâm Thủy(về 4h15), Liên, Xanh, Tâm Cang Kiệt

29/06 Thứ Bảy

100 100 Thuận, Chi, Yến, Ngọc, H.Minh, Thúy Thuận, Chi, Ngọc, Thúy Phương, Yến Phương, Yến Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Sương(L2), K.Vân(L4) Thanh, K.Vân, Duy(L4), Tạ Dương(L2) Linh, Sâm, Tiên Linh, Sâm Hòa, Thủy(8h), Thịnh, Duyên, Lê Thị Loan Trinh Hòa, Thủy, Thịnh, Duyên Thảo

30/06 Chủ Nhật

01/07 Thứ Hai

120 89 Thuận, Yến, Chi, Mai Thuận, Chi, Mai, H.Minh Khánh Sơn Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Dương, X.Quang Thanh, Dương, X.Quang Linh, Châu Linh, Châu Thảo B, Nhã Phương, Biên, ... Thảo B, Nhã Phương, Biên, ... Cang

02/07 Thứ Ba

110 58 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Hạnh, Tươi Hạnh, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, X.Quang, Trình Thanh, X.Quang, Trình Linh, Châu Linh, Châu Thảo B, Lam (12h), Tâm, Biên Lam (về 4h30), Tâm, Biên Kiệt Kiệt

03/07 Thứ Tư

110 68 Thuận, Yến, Thúy Thuận, Yến, Thúy Yến Yến Vân, Vinh Vân, Vinh An, Thanh, Dương, X.Quang Thanh, Dương, X.Quang Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, ... Hòa, Yến, ... Sang Sang

04/07 Thứ Năm

110 93 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Yến, Tươi Yến, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Trinh, X.Quang Thanh, X.Quang Linh, Châu Linh, Châu Mai, Hồng Hiếu, ... Mai, Hồng Hiếu, .... Hữu Nghĩa Hữu Nghĩa

05/07 Thứ Sáu

120 101 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Cường, Yến Cường, Yến Vân, Vinh Vân, Vinh An. Thanh, X.Quang, ... Thanh, X.Quang, Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Tâm, ... Hòa, Tâm, ... Khoa Khoa

06/07 Thứ Bảy

100 90 Thuận, Chi, Yến, Châu, Mai Thuận, Chi, Châu, Mai Yến, Tươi Yến, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân An, Thanh, Sương, ... Thanh, K.Vân, Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, Thịnh, .. Hòa, Yến, Thịnh, ... Thảo

08/07 Thứ Hai

112 88 Thuận, Yến, Chi, Mai Thuận, Chi, H.Minh, Mai Khánh Sơn Vân, Vinh Vân, Vinh Linh, Châu Linh, Châu Cang

09/07 Thứ Ba

100 82 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Hạnh, Tươi Hạnh, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân Linh, Châu Linh, Châu Kiệt Kiệt

10/07 Thứ Tư

100 70 Thuận, Yến, Thúy, Mai Thuận, Yến, Thúy Yến Yến Vân, Vinh Vân, Vinh Linh, Châu Linh, Châu Sang Sang

11/07 Thứ Năm

100 78 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Yến, Tươi Yến, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân Linh, Châu Linh, Châu Hữu Nghĩa Hữu Nghĩa

12/07 Thứ Sáu

90 83 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Yến, Cường Yến, Cường Vân, Vinh Vân, Vinh Thanh, X.Quang, .. Thanh, X.Quang Linh, Châu Linh, Châu Khoa Khoa

13/07 Thứ Bảy

100 90 Thuận, Chi, Yến, Châu Thuận, Chi, Châu Yến, Tươi Yến, Tươi Vinh, Vân Vinh, Vân Linh, Châu Linh, Châu Hòa, Yến, Thịnh, ... Hòa, Yến, Thịnh, ... Thảo

15/07 Thứ Hai

120 99 Thuận, Yến, Chi, Mai Thuận, Chi, H.Minh, Mai Khánh Sơn Linh, Châu Linh, Châu

16/07 Thứ Ba

120 71 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Hạnh, Tươi Hạnh, Tươi Linh, Châu Linh, Châu

17/07 Thứ Tư

106 76 Thuận, Yến , Thúy Thuận, Yến, Thúy Yến Yến Linh, Châu Linh, Châu

18/07 Thứ Năm

120 79 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Yến, Tươi Yến, Tươi Linh, Châu Linh, Châu

19/07 Thứ Sáu

91 76 Thuận, Yến, Mai Thuận, Yến Yến, Cường Yến, Cường Linh, Châu Linh, Châu

20/07 Thứ Bảy

100 90 Thuận, Chi, Yến, Châu Thuận, Chi, Châu Yến, Tươi Yến, Tươi Linh, Châu Linh, Châu

22/07 Thứ Hai

120 84 Thuận, Yến, Chi, Mai Thuận, Chi, H.Minh, Mai Sơn Linh, Châu Linh, Châu

23/07 Thứ Ba

111 30 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Hạnh, Tươi Hạnh, Tươi Linh, Châu Linh, Châu

24/07 Thứ Tư

47 38 Thuận, Yến , Thúy Thuận, Yến, Thúy Yến Yến Linh, Châu Linh, Châu

25/07 Thứ Năm

52 39 Thuận, Chi, Thúy, Mai Thuận, Chi, Thúy, Mai Yến, Tươi Yến, Tươi Linh, Châu Linh, Châu